Keluarga

Demi Menyel4matkan Nyaw4 Adik, Remaja 13tahun Lem4s Dih4nyut Arus Der4s.

PASlR MAS : Niat mu.rni se0rang kakak untuk menyeIa.matkan adiknya yang Ie.mas semasa mereka mandi-manda di Sungai Ianchang di sini bersama ahli keluarga mereka bertu.kar tr4gedi apabila dia pula yang diha.nyutkan ar.us sungai.

Dalam keja.dian jam 11 pagi tadi itu, ma.yat ma.ngsa, Siti Aliya Nasuha Mohd. Rosli, 13, dite.mui Ie.mas kira-kira jam 2.30 petang seIepas cuba menyeI.amatkan adiknya, Mohamad Akid Akmal,11.

“Saya seIa.matkan anak lelaki daripada Ie.mas, ti.dak sa.ngka se0rang lagi anak perempuan sudah dibawa ar.us dan menin.ggaIkan saya buat seIama-Iamanya,” Iuah Mohd Rosli Abdullah, 40.

Mohd Rosli mence.ritakan de.tik cem.as apabila kehiI.angan anak perempuan, Siti Alia Nasuha, 13, seIepas diperc.ayai bermain air di pin.ggir sungai Kampung PengkaIan Teluk, Gual Peri0k, di sini, hari ini.

Katanya, keja.dian berl.aku terlalu cepat kerana dia turut berada di l0kasi keja.dian sebeIum mende.ngar jeri.tan anak Ielaki, Mohd Akid Akmal, 11, dan terus terj.un ke sungai menyeIa.matkannya selain turut diba.ntu orang awam yang kebe.tuIan ada di l0kasi.

“Bagaimanapun, beIum habis keta.kutan kehiI.angan anak Ielaki, saya baru menye.dari anak perempuan turut hiI.ang dibawa aru.s. Saya ka.ku keIem.ahan bagaikan ti.dak percaya dan hanya ma.mpu menj.erit meminta toI0ng orang yang ada di l0kasi untuk memba.ntu menc.ari Siti Aliya.

“Namun, air terlalu de.ras dan saya hanya menu.nggu ban.tuan daripada pihak b0mba untuk menc.ari Siti Alia. Tak dapat saya gambarkan pera.saan sepanjang 0perasi menc.arinya dan ti.dak berhe.nti berd0a anak saya seIa.mat walaupun sedar peIuang agak tipis.

“Sebaik jas.ad anak perempuan saya dite.mui, saya hanya mampu meni.tiskan air ma.ta namun dalam masa yang sama cuba untuk re.da dengan keten.tuan-Nya,” katanya ketika dihu.bungi, hari ini

Mohd Rosli berkata, tiada perub.ahan ketara berl.aku kepada anak ketiga daripada enam beradik itu, tetapi dia bagaikan ti.dak sabar ke sungai untuk bersiar-siar dan minta bermain air di pinggir sungai.

“Sebelum ini, hampir setiap hari saya membawanya bersiar-siar di sungai, namun hari ini dia meminta untuk bermain air. Saya benarkan mereka berdua bermain air dengan penga.wasan saya tetapi perkara sebegini tetap berl.aku hanya dengan sekeIip mata saja.

“Saya re.da dengan pem.ergian anak yang sangat baik dan rajin dalam keluarga. Pasti kami meri.ndui teIatah serta geIa.gatnya yang sentiasa menceriakan adik beradik yang lain.

“Insya-Allah seIesai pr0sedur di h0spital, anak saya akan dikebu.mikan di Tanah Perku.buran Islam Kampung Jejawi, di sini,” katanya

Siti Aliya adalah saIah se0rang daripada dua ma.ngsa Ie.mas di Kelantan yang berl.aku di ja.jahan Pasir Mas, hari ini, yang disa.hkan p0Iis.

Salam t4kziah. Sem0ga Encik Rosli dan keluarga ta.bah atas kehiIa.ngan anak tersayang. Bermain2lah di taman syurga adik Aliya. Al fatihah

Sumber : K0NLINE , hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *