Jenayah

Suami Disyaki Membunvh lsteri Pertama Kerana Aplikasi Tlkt0k.

PETALING JAYA : Gara-gara cemb.uru apabila madunya bermain aplik.asi TikT0k, seorang wanita akhirnya ma.ti diperc.ayai selepas berga.duh dengan suaminya sendiri. Keja.dian berl.aku jam 7.03 pagi di kawasan Flat Pelangi Damansara di sini pada Selasa lalu. Ketua PoIis Daerah Petaling Jaya, Asisten K0misi0ner Nik Ezanee Mohd Faisal berkata, pada mulanya pihaknya menerima satu pan.ggilan daripada orang…

Jenayah

Pilu, Adik M4ti Ditet4k Oleh Abang Kandung Yang Mengal4mi Kemurung4n.

JELl : Se0rang lelaki m.aut diperc.ayai dite.tak abangnya dengan sebi.lah ped.ang dalam keja.dian di rumah mereka di Kampung Sungai Rual Melayu di sini pagi tadi. Keja.dian pada pu.kul 1.20 pagi itu berl.aku semasa abangnya yang berusia 30-an yang mengal.ami kemur.ungan diperc.ayai tiba-tiba menye.rang dan mene.tak bahagian belakang le.her ma.ngsa. Ketua P0lis Daerah Jeli, Deputi Superint.endan…

Jenayah

(Terkini) – Lelaki Warg4 Em4s MenlnggaI Dunia Ditik4m Di Hadapan Rumah Ketlka Mahu Pergi S0lat Jumaat.

Klang : Se0rang lelaki war.ga em.as yang mahu menu.naikan s0lat Jumaat di masjid, m.aut apabila diperc.ayai diti.kam dua lelaki berha.mpiran pintu pagar kediamannya. Dalam keja.dian jam 12.38 tengah hari tadi, ma.ngsa, berusia 69 tahun dite.mui terb.aring berIum.uran da.rah di hadapan rumahnya di Kampung Idaman di sini. Ketua P0Iis Daerah Klang Selatan, Asisten K0misi0ner Cha Hoong…

Jenayah

Ker4na Malu Anak Autlsme Ker4p Membuang Air Mer4ta Temp4t, Ibu Bapa Memukvl Anaknya Sehlngga M4ut.

Se0rang knak-knak autlsme meni.nggaI du.nia selepas dida.kwa dide.ra oleh ibu bapanya dalam satu keja.dian, di sini baru-baru ini. Kanak-kanak lelaki berusia 11 thun itu dida.kwa sering dipu.kuI bert.ubi-t.ubi oleh ibu bapanya kerana ke.rap memb.uang air di mer.ata te.mpat. Kead.aan itu mencet.uskan rasa ma.Iu pada lbu bapanya terh.adap jlran mereka. Menurut juruc.akap p0Iis Musi Banyuasin, pada…

Jenayah

(Terkini) – Lel4ki Menlnggal Duni4 Dalam Pertengk4ran K3s Kecuri4n Pembes4r Su4ra.

IP0H : Pertengk.aran empat Ielaki berhub.ung ke.s kecu.rian pemb.esar suara mudah alih bera.khir dengan kema.tian se0rang daripada mereka dalam keja.dian di pasar pagi FIat Ashby R0ad, Sungai Senam, di sini hari ini. Dalam keja.dian kira-kira jam 7 pagi itu, Muhammad Noor Faqih Mohamed Ariffin, 29, ma.ut dalam pergeI.utan bersama sus.pek yang juga memb.abitkan dua be.ranak.…

Jenayah

Kan4k-kan4k Perempuan 10tahun Dir0g0l, Dibunvh dan May4tnya Dim4sukkan Ke Dalam K4rung Guni

B4NDUNG : M.ayat se0rang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun dit.emukan dalam guni dengan kead.aan tang.annya dii.kat dan mul.utnya ditu.tup pi.ta pele.kat di sebuah masjid, di Pacet, Bandung kelmarin. P0lis turut menem.ukan sel.uar dalam yang diga.ntung pada din.ding masjid ters.ebut. Ke.s bermula apabila ma.ngsa tid.ak pu.lang ke rumah selepas kel.uar pergi mengaji di masjid berken.aan. Sehub.ungan…

Jenayah

Ibu Pukvl An4k 4tahun Sehlngga M4ti Diseb4bkan Ger4m An4k Buang Alr Bes4r Dalam Seluar.

SUR4BAYA : Apalah peras.aan ibu ini hingga san.ggup berti.ndak luar kaw.alan hanya kerana anaknya tidak seng.aja bua.ng air bes.ar dalam seluar, sehi.ngga meni.nggal du.nia. Ke.s yang berl.aku di Surabaya itu meli.batkan kanak-kanak berusia empat tahun, did.era 0leh ibu kandu.ngnya yang diken.ali sebagai AS berusia 24 tahun tan.pa rasa kasi.han. Menurut p0lis, selepas mem.ukul anaknya hingga…

Jenayah

Suami Warg4 Em4s Yang M4ut Dikel4r An4k Sendiri Mencerltakan Kej4dian Yang Seben4r.

GURUN – W4rga em.as yang m.aut dike.Iar anak sendiri di Kampung B.atu 5, Jalan Jeniang di sini pernah beberapa kali diing.atkan agar berh.ati-ha.ti dengan anak b0ngsunya itu kerana diperc.ayai telah Iama men.agih da.dah. Menurut Mohd. Saad Din, 80, sejak berkahwin dengan Sarah J0n, 70, kira-kira 10 tahun lalu, isterinya ker.ap berga.duh dengan sus.pek terutamanya memb.abitkan…

Jenayah

Ker4na Tuk4r Siaran Tel3visyen Ketlka Bapa Sedang Men0nt0n. Si Bapa Sanggup Kel4r Anak Hingga M4ti.

HULU SELANG0R, SELANG0R : Persiapan dua beranak untuk menya.mbut Deepavali dicem.ari trag.edi ber­d.arah apabila salah seprang m.ati dikel.ar selepas berl.aku pertengk.aran dalam kejad.ian di rumah mereka di Bernam Jaya, Hulu Bernam di sini kelmarin. Kejad.ian pada puk.ul 12.55 tengah hari itu berl.aku apabila si bapa berusia 71 tahun gag.al men.ahan mar.ah selepas ber.ang dengan tind.akan…

Jenayah

Anak 5 Tahun M4ut Dis3ksa ibu Sehingga M4ti Deng4n Mengh3mpuk Dan Dis3mbur Ub4t Nyamuk Ker4na Ker4p Kencing Ditil4m Ketik4 Tidur.

Se0rang ibu tun.ggal berusia 30 tahun di Jakarta Barat yang hanya diken.ali sebagai NW, dita.han selepas didap.ati telah meny.eksa anak lelakinya, GW, berusia lima tahun sehingga m.ati. Difah.amkan, su.spek bera.ng ma.ngsa ker.ap terke.ncing dalam seluar sejak beberapa bulan yang lal.u sehingga menyeb.abkan tilam bas.ah. “Sus.pek ber.ang dan kemud.ian mengh.ukum ma.ngsa dengan cara yang tidak sepatutnya…