Semasa

Bek4s Pes4klt C0vlD-19 Menlngg4l Dvnia K3tika Mend4ki Gvnung Datuk.

Remb4u : Pas.ukan penyeI.amat diket.uai Jab.atan B0mba dan PenyeI.amat Malaysia (JBPM) Rembau membawa turun se0rang penda.ki yang menin.ggaI du.nia di Gunung Datuk, di sini, pagi tadi.

M4ngsa, Mohd Azam Che Mat, 45, pekerja sebuah kil.ang di Seremban dis.ahkan meni.nggaI du.nia 0leh pas.ukan par4me.dik sebaik saja dibawa turun ke kakl G.unung Datuk pada jam 2.20 petang tadi.

Rakan m4ngsa, Zakaria Ayub, 59, berkata, dia bersama 18 orang mend.aftar naik ke gu.nung terb.abit secara dalam tal.ian untuk meny.ertai caba.ran Trans Naning.

Menurutnya, arw4h ak.tif menda.ki sejak lebih setahun lalu dan tldak menu.njukkan sebar.ang ta.nda mengaI.ami mas.aIah seawal penda.kian pada jam 4 pagi.

“M4ngsa adalah se0rang be.kas pesaklt C0vld-19 tahap 3 dan men.unaikan s0lat Subuh secara berjem.aah di pu.ncak Gu.nung Datuk bersama yang lain.

“Kami ber.ehat lebih sejam sebeIum mener.uskan perjal.anan ke Gu.nung Gagak. Lima minit selepas mener.uskan perjal.anan, m4ngsa menga.du ke.jang kakl dan kami berp.atah balik ke arah m4ngsa.

“Bagaimanapun, m4ngsa sudah pun terb.aring dan pen.gsan. Kami cuba memberi b4ntuan mel.alui te.kanan da.da namun m4ngsa tldak memb.erikan sebar.ang rea.ksi,” katanya.

Zakaria berkata, dia dan rakan lain terus menghub.ungi pas.ukan peny.eIamat untuk mendap.atkan b4ntuan bagi memb.awa mn4gsa turun.

“Kami tldak meny4ngka penda.kian kali ini bersama rakan bera.khir kejad.ian tldak diingini,” katanya.

M4yat diser.ahkan kepada p0Iis dan di bawa ke H0spital Rembau bagi pr0ses be.dah si.asat.

Sementara itu, Ketua BaIai B0mba dan PenyeI.amat (BBP) Rembau, Penol0ng Pengua.sa B0mba, Mohd Arif Ahmad Osasi berkata, pasuk.annya mener.ima makI.umat berken.aan kejad.ian pada jam 9.28 pagi.

Katanya, ketika itu secara keb.etulan angg.ota Pas.ukan K.has Takt.ikal 0perasi PenyeI.amat Malaysia (St0rm) sudah berada di l0kasi gu.nung berken.aan susulan terdapat dua pr0gram dijal.ankan di Gu.nung Datuk, hari ini.

“Kami mener.ima Iap0ran meng.enai se0rang lelaki diIap0rkan tldak se.darkan diri ketika berada pada kedud.ukan kira-kira 300 meter dari pu.ncak Gu.nung Datuk.

“M4ngsa dikat.akan bersama 18 ahli kumpulan yang lain sedang menuju ke Gu.nung Gagak.

“Pas.ukan penyeI.amat bersama sukarel.awan memb.abitkan seramai 30 0rang bergilir-gilir mengu.sung m4ngsa turun dari pu.ncak gu.nung,” katanya.

Beliau berkata, 0perasi menyeI.amat itu memb.abitkan P0Iis Dir.aja Malaysia (PDRM), Jab.atan Sukarel.awan Malaysia (Rela) dan Kement.erian Kesih.atan Malaysia (KKM).

“M4ngsa yang berasal dari Kampung Sungai T0ng, Setiau, Terengganu dis.ahkan menin.ggaI du.nia 0leh pihak KKM serta diser.ahkan kepada p0Iis untuk ti.ndakan sela.njutnya,” katanya.

Salam tkziah. Sem0ga isteri dan keluarganya t4bah. M0ga r0hnya bersama para s0lihin. Al fatihah.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *