Keluarga

Bapa Naik Angln Hingga Menc3derakan Anak Gara-gara Ket4gih Main Telef0n.

KUALA LUMPUR : Se0rang bapa dide.nda RM4,000 0leh Mahk4mah Sek.syen di sini, hari ini kerana meng.etuk ka.ki kiri anak perempuannya mengg.unakan telef0n bimbit dan mem.ukuI kepalanya dengan peny.apu serta mem.uIas tan.gan kanak-kanak itu sehingga leb.am.

Hak.im Mahy0n Talib menj.atuhkan huk.uman itu selepas tert.uduh berusia 39 tahun itu men.gaku bers.aIah melak.ukan perbu.atan ters.ebut terh.adap anak perempuannya berusia 10 tahun 11 bulan di sebu.ah rumah di Set.apak di sini pada 12 tengah hari, 8 Nov lepas.

Mahk4mah tur.ut memer.intahkan bapa sembilan anak itu menj.alani hukuman penj.ara dua bulan, sekiranya ga.gaI memb.ayar de.nda.

Ketika dita.nya Mahy0n men.gapa tert.uduh berti.ndak sedem.ikian, lelaki itu berkata: “Anak saya tak nak bel.ajar, teng0k telef0n (telefon bimbit) sahaja.”

Mahy0n menas.ihati tert.uduh supaya tid.ak mengul.angi perbu.atan itu kerana ia kesaI.ahan ser.ius.

Pendak.waan terh.adap lelaki itu dikemuk.akan me.ngikut Sek.syen 31 (1) (a) Ak.ta Kan.ak-Ka.nak 2001 yang membawa huku.man de.nda maksi.mum RM50,000 atau penj.ara hingga 20 tahun atau kedua-duanya.

Terda.hulu, Timbalan Pend.akwa Raya Abdul Khaliq Nazeri mem0h0n huku.man penj.ara terh.adap tert.uduh kerana sebagai se0rang bapa, dia sepatutnya meli.ndungi bu.kan menced.erakan anaknya.

Tert.uduh yang tid.ak diw.akili peg.uam mer4yu huk.uman de.nda dengan ala.san telah ins.af dan berja.nji tid.ak mengul.angi kesaI.ahan itu.

“Isteri saya sudah menin.ggaIkan saya, jadi saya yang perlu menj.aga anak-anak serta ibu bapa saya,” katanya.

Berdas.arkan fa.kta ke.s, ma.ngsa telah dik.etuk di bah.agian ka.ki kirinya dengan telef0n bimbit dan dipu.kuI di kep.ala mengg.unakan bat.ang penyapu selain dip.ulas tan.gan kanannya ke bela.kang 0leh bapanya.

Ha.sil pemeri.ksaan d0kt0r mend.apati ma.ngsa mengal.ami Ie.bam di ta.ngan kanan dan ka.ki kiri serta ke.san lec.etan di kep.ala aki.bat tind.akan tert.uduh.

Sumber : BERN4MA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *