Semasa

Angg0ta APM M4ut Kem4langan M0t0sikal Selepas Mengurusk4n Peng3bumian May4t C0vld-19.

AIor Setar : “Biasanya arw4h akan mempeI.awa diri jika ada 0perasi memb.abitkan menc.ari dan menyeI.amat ($AR) di gun.ung sebab dia suka akti.viti mend.aki gun.ung.

“Tetapi, kali ini dia lebih suka terb.abit dalam pengur.usan jen.azah dan tak peI.awa diri untuk tur.ut serta dalam 0perasi tr4gedi kep.aIa air di Gun.ung Jerai, baru-baru ini.

“Itu yang saya nampak perub.ahan pada angg0ta saya, Muhamad Zikry Zafuan, 20, yang menin.ggaI du.nia dalam kemaI.angan hari ini,” kata Pegawai Pertah.anan Aw.am Daerah Kuala Muda, Kapten (PA) Azhar Ahmad, hari ini.

Azhar berkata, m4ngsa yang sudah tiga tahun bert.ugas dalam Angk.atan Pert4hanan Aw.am Malaysia (APM) Kuala Muda m.aut selepas terb.abit dalam kemaI.angan di sim.pang empat lampu isya.rat Pu.sat Lat.ihan Age.nsi An.ti D4dah Kebangsaan (AADK) Kuala Muda pada 4 petang hari ini.

Katanya, ketika kejad.ian, m4ngsa dalam perjal.anan pul.ang ke rumahnya di Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani dengan menun.ggang m0t0sikal selepas selesai mengur.uskan pengeb.umian jen.azah C0vld-19 di Kampung Buklt SeIambau.

“Arw4h sepatutnya mener.uskan tug.asan di Pu.sat Kaw.aIan 0perasi Daerah (PK0D) syif kedua pada 4 petang hingga 12 tengah malam ini.

“Tak sangka kemaI.angan itu mer.agut ny4wanya selepas mpt0sikal ditungga.nginya berIa.nggar dengan sebuah treIer menyeb.abkan dia par.ah di bahagian ba.dan,” katanya ketika dihubungi, hari ini.

Azhar berkata, jen.azah m4ngsa diha.ntar ke H0spital Sultan Abdul Halim (HSAH) di Sungai Petani untuk tind.akan la.njut.

Katanya, arw4h se0rang yang rajin dan mereka di APM Kuala Muda kehiI. angan se0rang angg0ta yang rajin.

Salam t4kziah. Sem0ga arw4h ditemp.atkan dikal.angan 0rang yang s0leh. Al fatihah.

Sumber : hm, db0ngkɑr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *