Keluarga

Anak-anak Terp4ksa Mer4hsiakan, Ibu Seb4k Baru Tahu Pemerglan Bapa Ketlka Pul4ng Dari Umrah.

Peme.rgian 0rang tersayang ketika kita ti.dak ada bersamanya memang sesuatu yang sangat menye.dihkan. Lebih-lebih lagi jika pasa.ngan hi.dup yang telah mela.lui susah senang bersama dan ketika peme.rgiannya kita berada beribu-ribu kil0meter darinya.

Menangls lawat pus4ra suami

Hal ini samalah seperti perk0ngsian se0rang pengguna TikT0k dikenali sebagai @umiaisy apabila memuat naik m0men ibunya yang baru sahaja tahu peme.rgian suami tersayang selepas pula.ng dari umrah sedangkan lelaki itu telah pergi mengh.adap Ilahi sewaktu dia masih di K0ta Suci.

VIDEO TIKTOK KLIK DISINI

Tak mahu ibadah ibu terg4nggu

Menurut pengguna Tikt0k itu lagi, mereka sekeluarga berpak4t tidak membe.ritahu hal sebenar kepada ibu mereka supaya wanita itu tenang dalam melaksa.nakan ibadah umrah.

Oleh itu, dapat dilihat titi.san air ma.ta wanita wa.rga emas berkenaan ketika membacakan yassin di pus.ara bapa mereka sesudah habis temp0h idah.

Tambah @umiaisy lagi, sepatutnya bapa mereka turut menye.rtai ibu untuk ke Mekah, namun tiba-tiba ja.tuh sa.kit dan membuatkan ibunya bera.ngkat se0rang diri ke sana.

VIDEO TIKTOK KLIK DISINI

Ibu kurang si.hat sejak di Mekah

Sesudah pulang ke Tanah Air dan dima.klumkan perkara sebenar, ibunya yang memang kura.ng sih.at sejak di Mekah menjadi semakin lem.ah sehingga perlu ditena.ngkan anak-anak.

VIDEO TIKTOK KLIK DISINI

VIDEO TIKTOK KLIK DISINI

Sehub.ungan dengan perk0ngsian terse.but, ramai yang berasa se.bak meli.hat situasi berkenaan kerana tahu akan kese.dihan yang dira.sai saat peme.rgian 0rang tersayang.

Walaupun ada sesetengah pihak mempers0alkan tind.akan anak-anak yang tidak membe.ritahu peme.rgian bapa sewaktu ibu di Mekah, namun pihak keluarga lebih memen.tingkan kesih.atan wanita itu yang dima.klumkan agak le.mah semasa dalam umrah.

Akan tetapi, pihak mutawif sudah pun diberitahu awal tentang perkara ters.ebut dan mereka juga sudah mela.kukan s0lat jena.zah gh.aib tanpa penget.ahuan ibu di sana.

Sumber : hamlaunews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *