Semasa

Allahuakhbar, Remaja Sempat Memeluk lslam Sebelum Mengh3mbuskan Naf4s Ter4khir.

Nota: Gambar di sebelah kanan adalah gambar hia.san semata-mata dan bukan gambar ketika keja.dian.

Semestinya sebagai se0rang manusia, setiap orang pasti mahu mencapai has.rat sebelum menghem.buskan na.fas yang tera.khir.

Seperti se0rang lelaki berasal dari Kampung Teringai Darat, Kota Marudu, Sabah ini yang sempat mem.eluk agama Islam sebelum kema.tiannya.

Azyet Jopilin, 17, dari etnik Rungus datang ke Kuala Nerang, Kedah empat bulan lalu untuk tin.ggal bersama ayahnya. Dia seharusnya ke pejabat agama pada jam 2 petang semalam atas urusan men.ukar agama namun mene.mui aja.Inya lebih awal.

Pagi semalam, Azyet pergi men0reh getah di sebuah kebun milik majikan bapanya. Namun, selepas selesai men0reh di kebun pertama, anak sulung daripada tiga beradik itu enggan mene.ruskan kerja di kebun kedua.

Menurut bapanya, Abdul Aziz Abdullah yang telah mem.eIuk Islam lapan tahun lalu, dia dan se0rang lagi anak lelakinya turut bersama Azyet men0reh di kebun berkenaan.

Dia tldak mahu mengikut kami ke kebun kedua kerana mahu pulang ke rumah,” katanya.

Meny.edari kunci rumah tertin.ggal, Azyet berpa.tah balik ke kebun untuk ambil kunci terse.but daripada bapanya.

Ketika dalam perjal.anan untuk ke kebun semula, mot0rsikal ditun.ggangnya terba.bas sebelum terIan.ggar p0kok. Ma.ngsa bagaimanapun sempat mengucap dua kalimah syahadah selepas dia.jar dan diba.ntu 0leh orang kampung pertama yang tiba di l0kasi. Alhamdulillah.

Beberapa minit selepas mengu.cap, ma.ngsa menghem.buskan naf.as yang tera.khir di l0kasi kema.Iangan.

Menurut Abdul Aziz, orang kampung memang sedia maklum bahawa ma.ngsa berniat untuk mem.eluk Islam. Diseb.abkan itu, mereka menga.jarnya untuk mengu.cap dua kalimah syahadah selepas melihat kead.aan ma.ngsa yang sudah ten.at.

Memang dia sudah lama berniat mahu mem.eluk Islam dan turut belajar perkara asas dalam Islam seperti sembahyang dan mengucap dua kalimah syahadah,” kata Abdul Aziz.

Abdul Aziz menyi.fatkan anaknya itu seorang yang periang dan suka menyakat adik-adiknya selain menga.kui turut berasa se.dih di atas kehila.ngannya namun sangat bersyukur kerana ma.ngsa menin.ggaI du.nia dalam kead.aan sudah mem.eIuk Islam dan jena.zah diur.uskan mengikut cara Islam.

Alhamdulillah. Semoga rohnya dicucuri rahmat.

Sumber : CN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *