Jenayah

Allahuakhbar.. Bapa Tik4m Ibu Berk4li K4li Sehingg4 M4ti Dep4n Mat4 Anaknya Berusia 5 T4hun.

Terga.mam. Begitulah peras.aan yang dial.ami se0rang kanak-kanak lima tahun ini apabila ibunya dit.ikam berkali-kali hingga m.ati 0leh ayah kandu.ngnya sendiri.

Lebih mem.eritkan, trag.edi pemb.unuhan ng.eri yang berlaku di Kampung Selaawi, Garut di Jawa, Indonesia itu disak.sikan di depan matanya sendiri.

RAKAMAN VIDEO KEJAD.IAN DI BAWAH SEKALI

Ma.ngsa, Mimin, 24, dit.ikam mengg.unakan gu.nting di bah.agian leh.er, pa.ha dan pun.ggung 0leh suaminya sendiri, Andi, 27, hingga ced.era par.ah dan menin.ggal dunia.

Manakala seju.rus kemudian, Andi pula dida.kwa cuba memb.unuh diri dengan meng.elar leh.er dan nadi.nya, namun tidak berjaya apabila dit.ahan p0lis tidak lama selepas itu.

Ketua P0lis Garut, Wirdhanto Hadicaksono berkata, pu.nca su.spek (Andi) bert.indak kej.am sedem.ikian adalah kerana mas.alah kew.angan yang mereka had.api.

“M0tif utamanya menu.rut keter.angan sak.si adalah fakt0r ek0n0mi yang dial.ami mereka sejak kebelak.angan ini.

“Suami tersebut (bert.indak) mengh.empas kep.ala isterinya ke temb0k dan kemudian sempat mel.akukan tik.aman sebanyak lima kali,” katanya, memetik lap0ran Tribun.

Dalam pada itu, Angg0ta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut, Puja Turnawan berkata si ibu yang mal.ang itu terk.orban menin.ggalkan dua orang anaknya yang masih kecil.

Jelas Puja, pemb.unuhan tersebut mengakmibatkan kanak-kanak berkenaan menjadi mur.ung dan perlu mendapatkan raw.atan segera.

“Kami tengok tadi, dia (anak ma.ngsa) ada adik yang masih berusia 14 bulan. Kami akan cuba mem.ikirkan bagaimana kedua-dua anak ini untuk hid.up tanpa bay.ang-ba.yang tr.auma nanti.  Alfatihah.. Sekelip mata jadi yatim, budak Iima tahun lihat lbunya ditiikam shingga mati oIeh bapa dpan matanya sendiri Alfatihah.. Sekelip mata jadi yatim, budak Iima tahun lihat lbunya ditiikam shingga mati oIeh bapa dpan matanya sendiri Alfatihah.. Sekelip mata jadi yatim, budak Iima tahun lihat lbunya ditiikam shingga mati oIeh bapa dpan matanya sendiri Alfatihah.. Sekelip mata jadi yatim, budak Iima tahun lihat lbunya ditiikam shingga mati oIeh bapa dpan matanya sendiri Alfatihah.. Sekelip mata jadi yatim, budak Iima tahun lihat lbunya ditiikam shingga mati oIeh bapa dpan matanya sendiri Alfatihah.. Sekelip mata jadi yatim, budak Iima tahun lihat lbunya ditiikam shingga mati oIeh bapa dpan matanya sendiri Alfatihah.. Sekelip mata jadi yatim, budak Iima tahun lihat lbunya ditiikam shingga mati oIeh bapa dpan matanya sendiri Alfatihah.. Sekelip mata jadi yatim, budak Iima tahun lihat lbunya ditiikam shingga mati oIeh bapa dpan matanya sendiri Alfatihah.. Sekelip mata jadi yatim, budak Iima tahun lihat lbunya ditiikam shingga mati oIeh bapa dpan matanya sendiri Alfatihah.. Sekelip mata jadi yatim, budak Iima tahun lihat lbunya ditiikam shingga mati oIeh bapa dpan matanya sendiri Alfatihah.. Sekelip mata jadi yatim, budak Iima tahun lihat lbunya ditiikam shingga mati oIeh bapa dpan matanya sendiri Alfatihah.. Sekelip mata jadi yatim, budak Iima tahun lihat lbunya ditiikam shingga mati oIeh bapa dpan matanya sendiri

“Kami akan dor0ng pu.sat kesih.atan untuk mengh.antar ahli psik0l0gi (dalam k.es ini) bagi membantu pem.ulihan me.ntalnya,” katanya.

Sementara itu ayah ma.ngsa, Edi Junaedi berkata, cucunya itu ada membuat pan.ggilan vide0 dan kerap bertanya tentang kepul.angan ibunya, pada hari yang sama m.ayat ibunya sedang dib.edah sia.sat di h0spital.

“Katanya, ‘bila mama pul.ang…’, semalam semasa saya menun.ggu di h0spital, dia buat vide0 call dan tanyakan ibunya. Dia sak.si langsung saat kejad.ian,” katanya.

Menurutnya, si cucu itu pernah meng.adu kepadanya tentang sik.ap ga.nas ayahnya (Andi) yang kerap meng.asari ibunya, namun dia tidak menga.mbil endah pada awalnya sehinggalah pemb.unuhan itu terj.adi.

Andi kini sedang dir.awat di h0spital ek0ran keced.eraan yang dial.ami semasa cubaan memb.unuh diri. K.esnya diklasif.ikasikan sebagai jen.ayah memb.unuh dan perbicar.aan serta hukum.annya akan bermula setelah dia se.mbuh kelak.

Sumber : sk , TrlbunN3ws

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *