Hiburan

Al-fatihah, Pemlnjam Suar4 Wat4k Det3ktif C0nan Menlnggal Duni4.

KUAL4 LUMPUR : Zairani Sarbini yang meminj.amkan suara bagi wa.tak anim.asi penyias.atan terkenal, Dete.ktif C0nan menghe.mbuskan na.fas tera.khir di sa.mping keluarga di kediamannya di Damansara Damai, hari ini.

Artis a.lih suara berusia 48 tahun itu yang mend.erita ka.nser serv.iks, menin.ggal du.nia pada 3.30 petang.

Suaminya, Shamsul Cairel, 48, berkata, kesih.atan arw.ah sem.akin mer0s0t sejak seminggu lalu dan Zairani juga tid.ak sem.pat menj.alani kem0terapi di Inst.itut Ka.nser Negara, sebaliknya mener.uskan raw.atan di rumah.

“Sejak kelmarin sudah na.mpak ta.nda arw.ah naz.ak, antaranya naf.as pu.tus-put.us. Isteri menin.ggal di sisi ahli keluarga dan tid.ak dapat bert.utur sejak s.el ka.nser mer.ebak ke 0tak.

“Keada.annya terlalu lem.ah dan hanya berbek.alkan ub.at-uba.tan selain, diba.ntu H0spis Malaysia sepa.njang dia di rumah.

“Saya mew.akili ahli keluarga berterima kasih dengan bant.uan dan s0k0ngan semua pih.ak sepa.njang temp0h raw.atan dan yang menj.aga arw.ah,” katanya ketika dihub.ungi.

Shamsul berkata, jen.azah Zairani akan dikeb.umikan di Tanah Perkub.uran Islam Kampung Puah, G0mbak, Selang0r pada jam 9 pagi esok.

“Saya minta sesiapa yang meng.enali arw.ah minta d0akan dan ma.afkan kesal.ahan arw.ah. Jika ada sebar.ang ur.usan dengan arw.ah yang masih belum se.mpat ditun.aikan arw.ah, datanglah te.mui saya,” katanya.

Terdahulu, katanya, ramai pih.ak terutama ahli keluarga arw.ah isterinya yang men.etap di Perak menyat.akan kekes.alan kerana tid.ak dapat ‘mene.mui’ arw.ah buat kali tera.khir kerana sek.atan perger.akan.

“Begitu juga kawan isteri dalam kala.ngan artis al.ih suara yang terk.esan dengan kehila.ngannya,” katanya yang member.itahu isterinya dikenali ‘Kak Ba.by’ dalam kala.ngan teman dan se0rang ceria, suka bergurau serta gemar memb.antu mereka dalam kesus.ahan.

Dia juga terh.aru dengan keprih.atinan ditunj.ukkan rakan arw.ah termasuk pelak0n Datuk Jalaluddin Hassan yang ser.ing bertanya kha.bar sejak menget.ahui arw.ah mend.erita ka.nser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *