Keluarga

5 Beran4k Term4suk Bayl 9bulan M4ut Kemal4ngan Kereta Terbab4s Rempvh P0k0k.

LIMA bera.nak term.asuk bayl berusia sembilan bulan ma.ut manakala se0rang lagi ced.era pa.rah dalam satu kemaI.angan di Kampung Pengk.alan Atap, Batu Rakit, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, awal pagi Sabtu.

Dalam keja.dian kira-kira pu.kul 2.50 pagi itu, kereta Pr0t0n Wira din.aiki enam ma.ngsa dikat.akan hiI.ang kaw.aIan dan terb.abas sebe.lum mere.mpuh p0kok.

Ma.ngsa yang menin.ggaI du.nia ialah Mohd Kharulinzam Jusoh, 38, isteri, Nur Syaazlien Syarizam Salleh, 21, dan anak mereka, Nur Khaira Aisyah berusia sembilan bulan.

KemaI.angan itu turut meng0rbankan adik dan ibu kepada Nur Syaazlien, Muhammad Nashrullah, 5, dan Rozilawati Mustafa@Razali, 43.

Kesemua ma.ngsa meni.nggaI du.nia di tempat keja.dian kecuąli Rozilawati yang meni.nggaI du.nia di H0spitaI Sultanah Nur Zahirah (HSNZ) Kuala Terengganu.

Se0rang lagi anak pasa.ngan suami isteri itu, Muhammad Khairul Haziq, 5, pa.rah dan masih dira.wat di h0spitaI yang sama.

Angg0ta b0mba mengel.uarkan man.gsa yang ters.epit.

Difah.amkan, ketika keja.dian, semua ma.ngsa dalam perjal.anan pula.ng ke rumah di Kampung Durian Mas, Manir seIepas mengh.adiri kenduri perkahwinan di K0ta Bharu, Kelantan.

Sementara itu, Ketua BaIai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Kuala Nerus, Pega.wai B0mba Tinggi Yusmizan Yusof ketika dihub.ungi berkata dua jent.era dari BBP Kuala Nerus dan Kuala Terengganu bersama 12 angg0ta berg.egas ke I0kasi keja.dian seIepas menerima pan.ggilan meng.enai keja.dian itu pada 3.01 pagi.

“Sebaik tiba di I0kasi, se0rang daripada ma.ngsa berada di luar kende.raan manakala lima lagi masih ters.epit. Kita mengambil masa kira 15 minit untuk mengel.uarkan semua ma.ngsa dengan dua ma.ngsa yang pa.rah dibawa ke h0spitaI manakala empat lagi diser.ahkan kepada p0Iis untuk tinda.kan la.njut,” katanya.

Sementara itu, se0rang sak.si, Muhammad Zul Ilha Jusoh, 25, berkata, dia segera keluar dari rumah seIepas terde.ngar dent.uman kuat aki.bat peIan.ggaran ters.ebut.

“Saya ingat baru berIan.ggar rupa-rupanya sudah ha.ncur. Ada enam orang daIam kereta, ba.yi duduk atas riba penu.mpang hadapan dan masa itu saya dengar ta.ngisan seorang budak di tempat duduk bela.kang. Kita an.gkat budak yang mena.ngis itu keluar melalui tin.gkap,” katanya.

Sumber : m star & bern4ma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *