Semasa

Rem4ja Lelaki Menlnggal Dunia Sec4ra Meng3jut Selep4s Mem4suki Rumah ‘H4ntu’ Ketlka Bercuti Bers4ma Keluarg4.

Se0rang remaja lelaki dida.kwa menin.ggaI du.nia aki.bat sera.ngan jant.ung selepas memasuki ‘rumah h4ntu’ diperc.ayai keti.ka bercuti bersama ahli keluarga di sebuah pus.at peranginan di Bent0ng, Pahang pada tengah hari Rabu lalu. Pen.gasas dan Sukarelawan Un.it Kh.as Van Jena.zah, Mr Wan Cai berk0ngsi kis.ah pem.ergian ma.ngsa, Muhammad Suhairil di laman Faceb00k dari awal sehingga arw.ah seIamat…

Semasa

(Terkini) – Se0rang Wanlta M4ut Ketika Dalam Perjal4nan Menziar4hi Saudara Yang Terlib4t Kemalang4n.

TAPAH : Se0rang wanita m.aut manakala dua anak saudaranya ced.era apabila kereta din.aiki mereka terli.bat dalam kemaI.angan di KiI0meter 82, Jalan Ipoh-Kuala Lumpur dekat Bid0r di sini hari ini. Keja.dian kira-kira jam 8.20 pagi itu meng0rbankan Asmawati Hashim, 57, yang menin.ggaI du.nia pada jam 12.24 tengah hari di H0spital Slim River. Anak saudara Asmawati berusia…

Semasa

Allahuakhbar, Warg4 Em4s Dit3mukan Menlnggal Dunla Diteng4h Jalan Diperc4yai Dilangg4r 0leh Kereta.

Kuala Selang0r : Pun.ca kema.tian wanita war.ga em.as yang ditem.ukan m.aut di tengah jalan di Jalan Kampung Kedah, Kampung Kuantan, di sini, kelmarin, diseb.abkan pelb.agai kecede.raan diperc.ayai diIa.nggar kereta. Ketua P0Iis Daerah Kuala Selang0r Superint.endan Ramli Kasa berkata, pun.ca kem.atian itu dikenal pasti ha.sil bed.ah sia.sat ke atas ma.yat yang dijal.ankan di H0spital Sungai Bul0h…

Semasa

‘ Tr4gedi Perjal4nan Pulang Ke Rumah’ – Se0rang M4ut, 2 Ced3ra Par4h Pr0t0n Saga Terbab4s Mer3mpuh P0k0k.

HULU TERENGG4NU : Se0rang pek.erja kedai makan m.aut manakala dua rakannya ced.era pa.rah selepas kereta Pr0t0n Saga din.aiki terli.bat dalam kemal.angan di Jalan Kampung Bukit K0lam, Ajil di sini hari ini. Dalam keja.dian pada pu.kul 5 pagi itu, ma.ngsa, Muhammad Aziq Adam Abdul Raqib, 20, menin.ggal du.nia aki.bat kecede.raan pa.rah di beberapa angg0ta ba.dan. “Sebaik…

Keluarga

Memilukan, Anak 10tahun M4ut Di Dep4n Mata Ibunya Dalam Keadaan Mengerikan DigiLls 0leh Treler.

BENT0NG : Se0rang kanak-kanak m.aut dalam kead.aan menge.rikan apabila digi.Iis sebuah treler membawa mua.tan kayu baI.ak di Kil0meter 1 Jalan Bentong-Karak di sini hari ini. Ketua Jab.atan Sias.atan dan Penguatku.asaan Trafik Pahang Superint.endan Kamarulzaman Jusoh berkata, keja.dian kira-kira jam 1.30 tengah hari itu berl.aku ketika man.gsa, Muhamad Afiq Nazmi Abdullah,10, sedang memb0nceng m0t0sikal yang ditun.ggang…

Keluarga

Khabar Memilukan, Enam Sek3luarga M4ut Ketlka Dalam Perjal4nan Ke Kenduri Kahwin Di LPT2.

Na.has diperc.ayai berI.aku seIepas tayar kende.raan pelbagai guna (MPV) jenis Hyu.ndai Starex Rpyal yang dinaiki 10 beranak itu meI.etup sebelum terb.abas meIan.ggar pemb.ahagi jalan.      3. Quratul Ain, 14, (Anak Pemandu) Menurutnya lagi, ma.ngsa dalam perjal.anan mengh.adiri satu kenduri kahwin di Felda Jengka di Pahang. Selepas majlis itu mereka mene.ruskan perjal.anan ke Universiti Malaysia Terengganu…

Keluarga

(Terkini) – Bapa Dan Anak Dit3mukan Lem4s Ketlka Memuk4t Udang, B0t Terb4Iik Di Kuala Muda.

SUNGAI PET4NI  : Dua bera.nak m.ati Ie.mas ketika memu.kat udang di pera.iran K0ta Kuala Muda berha.mpiran persi.siran Kampung Tepi Sungai pada pagi ini. M.ayat ma.ngsa, Mohamad Ariffie A. Razak, 68, dan Zulhusni, 29, dite.mui nelayan lain kira-kira jam 10.30 pagi ini. Ketua P0Iis Daerah Kuala Muda, Asisten K0misi0ner Adzli Abu Shah member.itahu, kedua-dua ma.ngsa tu.run…

Keluarga

Suami M4ut Terlib4t Kemal4ngan, Tldak Semp4t Menj3mput lsterinya Pulang Dari Temp4t Kerja.

LIPlS : Se0rang suami tid.ak sem.pat menje.mput isterinya pul.ang dari tempat kerja apabila m0t0sikal ditungg.anginya terb.abit kemaI.angan dengan sebuah l0ri baIak di Kil0meter 1 Jalan Lipis-Benta di sini hari ini. Dalam keja.dian kira-kira jam 2.10 petang itu, Mohd Yussafal Ramdhan Mohd Yusof, 41, dari Bukit Ker.ani, Kuala Lipis di sini meni.nggaI du.nia di tem.pat keja.dian.…

Keluarga

Sebak, Lelaki Dit3mukan Terb4ring Selep4s Selesai Mel4kukan Kerja-kerja Mer4cun Di Sawahnya.

Hid.up dan ma.ti semuanya telah dite.ntukan 0leh Allah SWT. Per.ginya dalam melaks.anakan tanggu.ngjawab sebagai se0rang bapa dan suami yang menc.ari naf.kah kepada ahli keluarga sepertimana yang dik0ngsikan mel.alui laman berita Harlan Metr0 apabila se0rang pesawah menin.ggal du.nia selepas melaks.anakan kerja-kerja mera.cun di sawahnya. Bagan Serai : Lelaki dite.mukan terba.ring tidak seda.rkan diri, sebelum dis.ahkan meni.nggal…

Semasa

Memilukan, Bayl 7bulan M4ut Bers4ma Ibunya Dalam Kemal4ngan Aklbat Tayar Belakang Pec4h.

Nurbani Fartini Ahmad Farnizar (kiri), 25, dan anak Nur Fauzana Mohd Nazrin, 7 bulan m.aut dalam kemaI.angan di Kil0meter 65, Jalan Kuala Terengganu-Kuantan, dekat Kuala Abang. DUNGUN : Se0rang ibu dan ba.yinya berusia tujuh bulan m.aut selepas kereta mereka naiki terb.abit daIam kemaI.angan di Kil0meter 65, Jalan Kuala Terengganu-Kuantan, berha.mpiran Sek0lah Rendah Kebangsaan Kuala Abang,…